Tietosuojaseloste

Tämä on K-S Laatutalot Oy Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste asiakas-, markkinointi- ja sidosryhmärekisteristä. Päivitämme tarvittaessa tätä tietosuojaselostetta toimintamme tai palveluidemme kehittymisen johdosta, tai esimerkiksi lainsäädännön muutosten vuoksi. Ajantasaisen tietosuojakäytännön löydät aina tältä sivulta.

1. Rekisterinpitäjä
K-S Laatutalot Oy (y-tunnus 2410905-1)
Lehtopolku 8
40950 Muurame

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Kari Ylönen kari.ylonen@kslaatutalot.fi

3. Rekisterin nimi

KS Laatutalot asiakas-, markkinointi- ja sidosryhmärekisteri
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

– henkilön vapaaehtoinen suostumus
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena 
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu; asiakassuhde

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito sidosryhmiin ja asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito ja siihen liittyvät toimet. Henkilötietoja käsitellään myös rekisterinpitäjän tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen, toimittamiseen, markkinointiin ja mainontaan. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan potentiaalisilta asiakkailta, asiakkailta ja sidosryhmien edustajilta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö itse luovuttaa tietojaan.  Tietoja kerätään myös evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla kulloinkin voimassa olevan sääntelyn mahdollistamin menettelytavoin.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Rekisterinpitäjä voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun tässä tietosuojaselosteessa kuvatuissa tarkoituksissa (esimerkiksi teknisten palveluiden tarjoajat). Näissä tilanteissa olemme tehneet asianmukaiset sopimukset palveluntarjoajien kanssa.
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Henkilötietojen säilytysaika
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle osoitteeseen info(at) kslaatutalot.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).